Vállalkozási feltételek

A-Delfin Kft

Delfin Autós-Motoros Iskola

Vállalkozási feltételek és tájékoztató

1. Képző szerv:

Név: A-Delfin Kft / Delfin Autós-Motoros Iskola
Cím: 2318. Szigetszentmárton, Liget utca 18.
Telefonszám: 06-1-306-3959
Mobil: 06-70-9310028
E-mail: info@delfinjogsi.hu
Honlap: www.delfinjogsi.hu
Ügyvezető neve: Jávori György

2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság

3. Cégjegyzékszám: Cg.13-09-119227

4. Iskolavezető
Neve: Tokai Ildikó
Azonosító száma: 11418
Telefonszáma: 06-20-3952866
E-mail címe: tokai.ildiko1207@gmail.com

5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadás időpontja:
Cím: 1153. Budapest, Bocskai utca 5-7.
Telefonszám: 06-1-306-3959, 06-70-9310028
Ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda, Csütörtök: 12-17 óráig

6. Telephelyek:
Cím: 1153. Budapest, Bocskai utca 5-7.
Tel.: 06-1-306-3959

7. Tanfolyamra való felvétel módja:
Jelentkezni lehet online, e-mailben vagy telefonon.
Beiratkozni csak személyesen lehet az autósiskola ügyfélfogadó irodájában.

8. Előírt egészségi alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:

„B” kategóriához I. csop. orvosi alkalmassági igazolás szükséges
A II. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet, vagy kíván vezetni, valamint, akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak.

9. Tanfolyamra való jelentkezés és vizsgára bocsátás feltételei:
„B” kategória – tanfolyamra való jelentkezés:
• tanfolyamra az vehető fel, aki a 17.életévét betöltötte, vagy legfeljebb hat hónappal fiatalabb
• érvényes személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya
• jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztály elvégzését hitelt érdemlő módon igazolta
• az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés

Vizsgára bocsátás feltételei:
• jelentkezési lap aláírása
• érvényes orvosi alkalmassági igazolás
• elméleti vizsgát az tehet, aki a 17.életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
• gyakorlati vizsgát az tehet, aki a 17.életévét betöltötte
• vizsgára bocsátható az, aki az elméleti, majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámait és kilométert teljesítette és a megfelelő vizsgadíjat befizette
• a tandíjat részletekben vagy egyösszegben befizette

Alapfokú iskolai végzettség igazolásával kapcsolatos tudnivalók:

A 24/2005 GKM rendelet 10.§ 1.bekezdés e) pontja értelmében elméleti vizsgára az bocsátható, aki a gépjármű vezetésre jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik.

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a 24/2005 GKM rendelet 10. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint igazolja a vizsgaközpont részére.

Ezek hiányában az elméleti vizsgára bocsátás megtagadható.

A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

A jogosítvány kiadásának feltétele továbbá a közúti elsősegélynyújtásból tett sikeres vizsga igazolása az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál.
Az elsősegély-nyújtási vizsga a Magyar Vöröskereszt szervezésében történik. Telefon: 06-1-373-0730.
Elsősegély konzultáció a képző szerv szervezésében történik.
Felmentést nyer, aki az orvostudományi egyetemen végzett, az állatorvos-tudományi egyetemen végzett, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornászi, eü.szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel rendelkezik, illetve közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon vagy eü.szakközépiskolát végzett. Mentesül továbbá az, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között ’D’ vagy ’TR’ kategóriára, vagy 1984. január 1-je után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt.

„A” kategória
Ezen kategória oktatása bizonytalan ideig szünetel

10. A tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartama:
„B” kategória
Elméleti óraszámok:
• Közlekedési alapismeretek: 16 óra
• Járművezetés elmélete: 8 óra
• Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Gyakorlati óraszámok:
• Alapoktatás: 9 óra
• Városi vezetés: 14 óra
• Országúti vezetés: 4 óra
• Éjszakai vezetés: 2 óra
• Vizsgaóra: 1 óra

Az elméleti tanórák 45 percesek, a gyakorlati órák 50 percesek.
A vezetési gyakorlatot a sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

Az elméleti tanfolyam E-learning formában is végezhető iskolánkban.

11. Választható járművek a gyakorlati képzésben:
„B” kategória:
Suzuki WagonR, Daewoo Matiz, Renault Thalia, Toyota Auris, Toyota Yaris

A járműpark változásának jogát a képzőszerv fenntartja.
Az oktató járművek a mindenkori jogszabályi feltételeknek megfelelnek.

Amennyiben a hallgató saját járművén kíván tanulni, úgy a gépkocsi járműoktatásra való alkalmassá tételét a 20-1992. KHVM rendeletet módosító 10/1999. KHVM rendelet alapján a jármű tulajdonosának kell elvégeztetni és az erről kapott okmányt az autósiskola ügyfélszolgálatán bemutatni.

12. A hiányzás pótlásának módja:
Tanuló tudomásul veszi, hogy az elméleti foglalkozások látogatása kötelező. A hiányzásokat vagy a párhuzamosan induló tanfolyam azonos óráján, vagy egy másik időpontban induló tanfolyam azonos foglalkozásán kell pótolni, illetve személyesen az elméleti oktatónál, konzultáció keretében.
A pótfoglalkozás a tanuló által fizetendő.

13. A tandíj befizetésének módja:
A tandíj fizethető egy összegben vagy négy kamatmentes részletben, számla ellenében készpénzben.
A mindenkori érvényes tandíj és egyéb költségek részletesen megtalálhatóak a www.delfinjogsi.hu oldalon az Árak menüpont alatt.

14. A tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések:
A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

15. A tanuló áthelyezésének módja és követelményei:
Bármely hallgató a képzés során áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez, amit az alábbi módon tud megtenni:
Telefonon vagy személyesen az autósiskola ügyfélszolgálatán kikéri az áthelyező nyomtatványt („Képzési igazolás”), melyet az autósiskola 3 munkanapon belül köteles a rendelkezésére bocsátani. Ezen igazolásra kerül az áthelyezés napjáig lehallgatott és levezetett órák pontos száma és a levezetett kilométer.
Ezen nyomtatvány három példányban készül, melyből egy marad az iskolánál, kettőt pedig megkap a tanuló. Ezzel egyidejűleg a felek, a szerződés szerint elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel.
Ezt követően a hallgató a nála maradt két példányt elviszi a befogadó képzőszervhez, ahol intézkednek az áthelyezési eljárás elindításáról.
Amennyiben a hallgató a Delfin Autós-Motoros Iskolánál kívánja folytatni a jogosítvány megszerzését, tehát másik képzőszervtől jelentkezik át, úgy a régi iskola által kitöltött áthelyező nyomtatvány leadásával ügyfélszolgálatunkon kezdeményezheti az áthelyezési eljárás elindítását.

16. Oktatási helyszínek címe:
Elmélet:
1153. Budapest, Bocskai u. 5-7.

Gyakorlat:
1144. Budapest, Írottkő park 1.
1138. Budapest, Duna Pláza parkoló

17. Pótóra igénylés módja és ára
Pótórát igényelni az oktatónál lehet.
A különböző csomagokhoz tartozó pótóra árak részletesen megtalálhatóak a www.delfinjogsi.hu oldalon az Árak menüpont alatt.

18. A képzés felügyeletét ellátó szervezet és az engedélyező hatóság:

Felügyelet ellátó szervezet:
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
1119. Budapest, Petzvál József u. 39. Telefon: 371-30-30

Engedélyező hatóság:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
Tanuló tudomásul veszi, hogy az elméleti foglalkozások látogatása kötelező. A hiányzásokat vagy egy másik időpontban induló tanfolyam azonos foglalkozásán kell pótolni, vagy személyesen az elméleti oktatónál, konzultáció keretében. Ennek költsége a tanulót terheli, mely 1000.-/óra.
Tanuló köteles a tandíjat a szerződésben vállaltak szerint befizetni.
Tanfolyam első napjától számítva 9 hónapon belül kell a tanulónak az elméleti vizsgáit megkezdeni és 1 éven belül sikeres vizsgát tenni.
A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül kell a gyakorlati vizsgát sikeresen teljesíteni, ellenkező esetben az elévül. Az új jogszabályok értelmében hosszabításra nincs lehetőség.
Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsgára az autósiskolában lehet jelentkezni, a pótvizsgadíj befizetésével.
A sikeres elméleti vizsga után kezdhető el a gyakorlati vezetés.
A tanuló a gyakorlati képzés során oktatót válthat az irodavezetővel egyeztetett módon.
Az alapoktatás során egy nap max. 2 gyakorlati óra vezethető.
A főoktatás során egy nap max. 4 gyakorlati óra vezethető.
Késés esetén az oktató és a tanuló is 20 percet köteles várni a másik félre. Az oktató késése esetén az időt be kell pótolni az oktató költségére.
A megbeszélt gyakorlati órák az esedékesség előtt 48 órával lemondhatóak. Ennek hiányában, amennyiben kötelező gyakorlati óra a tanuló hibájából elmarad, azt pótórával kell pótolni a tanuló költségére. Ez ugyanis a vizsgára jelentés feltétele.
Amennyiben a tanulónak a kötelező órákon felül további órákra lenne szüksége, úgy azok szintén pótóraként kerülnek felszámolásra. Sikertelen vizsga esetén az újabb vizsgához a vizsgadíjat, valamint min. 4 óra + vizsga pótórát kell megfizetni.
Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga esetén a tanulónak PAV vizsgálaton kell részt vennie, hogy a hatodik és esetleges további forgamli vizsgára lejelenthető legyen.
Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő(szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget, vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.
A tanuló kötelessége a megbeszélt és egyeztetett foglalkozásokon a képzés igénybe vételéhez megfelelő állapotban megjelenni, valamint a személyi okmányait magánál tartani.
A tanuló köteles minden vizsgájára érvényes személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával megjelenni. Amennyiben már rendelkezik vezetői engedéllyel, a vizsgák alkalmával azt is köteles a vizsgabiztosnak bemutatni. Ennek elmulasztása esetén a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.
A tandíj a szerződéskötés időpontjában érvényes. Az autósiskola az árváltoztatás jogát fenntartja.
Az oktatójárművet az iskola biztosítja a tanuló számára.
A tanuló joga, hogy az általa befizetett összegért maradéktalan és megfelelő szintű szolgáltatást kapjon az elméleti és a gyakorlati felkészítés során. Amennyiben ez nem teljesül, a tanulónak joga van más oktatónál, vagy a jelen szerződés felmondásával más képzőszervnél folytatni tanulmányait.

20. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
„B” kategória:
Kresz: 4.600 Ft
Forgalom: 11.000 Ft
A vizsgadíjakat a külön jogszabályban meghatározott módon kell a tanulónak a képző szerv útján vagy közvetlenül megfizetnie.
Az alap és a pótvizsga összege azonos.

21. Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk:
A sikeres vizsgák letétele után 4 munkanap elteltével lehet bármelyik okmányirodában a vezetői engedély iránti kérelmet előterjeszteni.
Ehhez szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, eü.vizsgaigazolás, orvosi alkalmassági igazolás.
Az első jogosítvány kezdő vezetői engedélynek minősül, amivel két évig nem lehet vontatást végezni és 18. éves kor alatt külföldön vezetni.
Ha már van vezetői engedélye, kategóriabővítésre vigye magával azt.
Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím.